Find best Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Oferta

Porady, konsultacje psychologiczne

Życiowe trudności i problemy ( typu przeciążenie, nadmiar stresu, nieporozumienia w związku, rodzinie i pracy, kłopoty zdrowotne itp.) sprawiają, że doświadczanie ich pogłębia poczucie bezradności i zagubienia. Wyjściem z takiej sytuacji może być skonsultowanie się z psychologiem, który może pomóc w  przyjrzeniu się problemom i trudnym sytuacjom życiowym.

Cele konsultacji:

 • wsparcie w cierpieniu,
 • diagnoza,
 • pogłębienie zrozumienia sytuacji życiowej przez pacjenta,
 • przeanalizowanie sposobów przezwyciężenia trudności,

Wsparcie w sytuacjach kryzysowych

Sytuacja kryzysowa to najczęściej nieprzewidziane i niepożądane zdarzenie lub cała seria wydarzeń, które mogą zagrażać poczuciu stabilności osobistej. Rozmowa z psychologiem może pomóc w zmianie interpretacji przeżywanego problemu, znaleźć optymalne rozwiązanie oraz poszerzyć wiedzę na temat zjawisk i praw psychologicznych dotyczących zgłoszonych spraw.


Adresaci / Czas trwania / Cena
Osoby poszukujące pomocy i wsparcia, chcące inaczej spojrzeć na swoje życie i problemy.  

Od jednego do pięciu spotkań
Spotkanie 50 minutowe - 70zł

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia to spotkanie, autentyczny kontakt między ludźmi,  rozmowa o tym, co jest trudne i bolesne.  Pomaga poznać i zrozumieć przyczyny objawów, uczy rozwiązywać leżące u ich podłoża wewnętrzne konflikty w sposób konstruktywny dla siebie i otoczenia. Pozwala lepiej poznać swoje potrzeby, wartości i postawy oraz dokonać zmiany w kierunku większej niezależności i satysfakcji z życia.


Adresaci/ Czas trwania/ Cena
Osoby mające problemy emocjonalne, egzystencjalne, dolegliwości nerwicowe i psychosomatyczne, doświadczające stanów lękowych, depresyjnych a także przeżywające problemy związane z sytuacją uzależnienia, współuzależnienia, przemocy.

Od trzech do kilkunastu miesięcy.

Spotkanie 50 minutowe  - 70 zł

Terapia par

Psy­cho­te­ra­pia par prze­zna­czo­na jest dla mał­żeństw, związ­ków nieformalnych oraz osób bę­dą­cych w re­la­cjach in­ne­go ro­dza­ju (przy­ja­ciół, krew­nych). Wspólnym mianownikiem jest za­in­te­re­so­wa­nie pracą te­ra­peu­tycz­ną nad przeżywanymi pro­ble­ma­mi oraz rozwijanie łą­czą­ce­go ich związ­ku. W terapii par najważniejsza jest re­la­cja między  partnerami, ich wzajemne oddziaływania wy­kra­czające poza psy­cho­lo­gię in­dy­wi­du­al­ną part­ne­rów. Cel te­ra­pii okre­śla­ny jest w fazie wstępnej spotkań. Najczęściej jest nim przepracowanie artykułowanych przez partnerów trud­no­ści  (kon?ikty, zdrady, kłamstwa, pro­ble­my sek­su­al­ne, różnice w podejściu do wychowania dzieci, rutyna, nuda w związku i inne.
Partnerzy mają możliwość spotkania się  i porozmawiania ze sobą na gruncie neutralnym. Bezstronność terapeuty sprzyja wyrażaniu siebie - myśli, uczuć, potrzeb i pragnień oraz otwarciu się na poglądy, uczucia i oczekiwania partnera. Ważnym zagadnieniem jest nauka skutecznego komunikowania się oraz poszukiwanie optymalnych dla obu stron rozwiązań dla sytuacji konfliktowych.


Adresaci / Czas trwania / Cena
Pary małżeńskie lub nieformalne. Warunkiem bezwzględnym do prowadzenia terapii jest chęć i dobrowolność uczestnictwa obojga partnerów.

Od trzech do kilkunastu spotkań w odstępie tygodniowym lub dwutygodniowym.
spotkanie 90 minutowe - 100 zł

TERAPIA RODZIN

Terapia rodzin – w moim ujęciu terapia systemowa – zakłada traktowanie rodziny jako systemu, w którym problem czy choroba jednego z elementów ma wpływ na funkcjonowanie pozostałych. Na spotkaniach wszystkich członków rodziny z psychoterapeutą (czasem parą terapeutów)uwaga skierowana jest na rozumienie interakcji jakie zachodzą między poszczególnymi członkami rodziny oraz uzyskanie wglądu w naturę problemów, konfliktów jakich doświadcza rodzina. Podczas moderowanej przez terapeutę rozmowy członkowie rodziny przedstawiają swoją wizję widzenia problemu i łączących ich wzajemnych stosunków oraz omawiają metody i sposoby satysfakcjonującej komunikacji.

Adresaci / Czas trwania / Cena
Rodziny przeżywające kryzys, mające problemy wychowawcze, relacyjne.
Kilka do kilkunastu spotkań co tydzień lub dwa tygodnie.

Spotkanie rodzinne 90 minutowe - 100 zł

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

Terapia grupowa ma na celu pokonanie trudności wynikających z przeżywanych kryzysów, lęków, problemów w otoczeniu wsparcia i poczucia bezpieczeństwa. Terapia jest swoistym treningiem umiejętności interpersonalnych prowadzonym we współudziale dwóch psychoterapeutów.
W terapii grupowej ogromne znaczenie terapeutyczne ma sama grupa - obecność życzliwych osób, które poświęcają swój czas i energię, atmosfera  bezpieczeństwa i wsparcia ze strony osób, które również mają problemy i motywację aby sobie z nimi poradzić. Praca w grupie umożliwia ponadto przyjrzenie się swojemu funkcjonowaniu w relacjach międzyludzkich, rozwija kompetencje społeczne oraz sprzyja poszukiwaniu dróg własnego rozwoju.
Prowadzę psychoterapię grupową metodą psychodramy J. Moreno. Poprzez spontaniczne odgrywanie ról uczestnicy mogą ponownie odtworzyć doświadczenia konfliktów interpersonalnych i wewnątrzpsychicznych. Psychodrama stwarza warunki umożliwiające dokonanie wglądu w siebie. W miarę integracji grupy, uczestnicy coraz lepiej się poznają i stają się wzajemnie dla siebie źródłem informacji zwrotnych. Posiadanie talentów aktorskich nie jest wymagane. Psychodrama jest także dla każdego, kto pragnie się rozwijać, pełniej czerpać ze swoich możliwości, przede wszystkim z udanych i żywych emocjonalnie relacji z innymi ludźmi.


Adresaci / Czas trwania / Cena
osoby przeżywające kryzysy i trudności, borykające się z nadmiernym stresem, depresją, lękiem, poszukujące własnej drogi rozwoju, doświadczające trudności w relacjach międzyludzkich. 

9 – 12 miesięcy; częstotliwość spotkań: 1 raz w tygodniu, 3h z półgodzinną przerwą
Koszt uczestnictwa w grupie: 200 zł miesięcznie
Liczba uczestników: 10-14.

Mediacje

Mediacja to rozmowa, spotkanie, podczas którego w obecności mediatora podejmowana jest próba wypracowania porozumienia akceptowanego i satysfakcjonującego dla obu stron konfliktu. Mediator ułatwia stronom dojście do porozumienia poprzez tworzenie atmosfery bezpieczeństwa  i poufności. Mediator jest neutralny - nie narzuca swoich rozwiązań i jest bezstronny – troszczy się o równoważność widzenia problemów obu stron w trakcie procesu dochodzenia do konsensusu.
W większości krajów na świecie mediacja jest uznaną i powszechną metodą rozwiązywania sporów między ludźmi. Mediacja, która jest prowadzona poza sądem, daje możliwość rozmowy o problemach i konfliktach w neutralnej, a nawet przyjaznej atmosferze, sprzyjającej swobodnym wypowiedziom stron oraz rozładowaniu emocji. Prowadzona jest zarówno w sprawach sądowych, jak i prywatnych – zgłoszona przez strony, które nie radzą sobie już z problemami i konfliktami. Między innymi w sporach rodzinnych, pracowniczych, rówieśniczych, sąsiedzkich, gospodarczych, szkolnych, oświatowych. Każda mediacja zawsze kieruje się 5 podstawowymi zasadami:

 1. dobrowolności
 2. poufności
 3. bezstronność mediatora
 4. neutralność mediatora
 5. samodzielności stron w poszukiwaniu rozwiązań

Dodatkowo mediacja cechuje się:

 1. Nieformalnością i prywatnością postępowania.
 2. Budowaniem atmosfery szacunku stron do siebie, a także poczucia bezpieczeństwa
 3. Satysfakcją rozstrzygnięć dla wszystkich stron konfliktu (wygrany-wygrany).

Adresaci / Czas trwania / Koszty
Dla wszystkich osób, które nie są w stanie rozwiązać konfliktu za pomocą znanych im metod, a nie chcą korzystać z pomocy sądu ( np. rozwodzące się pary małżeńskie chcące uzgodnić sposób sprawowania opieki nad dziećmi, dokonać podziału majątku i in. )

Od jednego do pięciu spotkań
Sesja mediacyjna 90 minutowa – 120 zł

Diagnostyka psychologiczna

Diagnostyka psychologiczna bywa częścią szerszego procesu diagnostycznego stosowanego i zalecanego przez psychiatrę lub innego specjalistę (ocena neuropsychologiczna – ewentualnych uszkodzeń OUN,  ocena zaburzeń psychicznych, zaburzeń nastroju, zaburzeń osobowościowych). Adresatami tej oferty mogą być również osoby chcące poznać na własny użytek poziom swojej inteligencji, przyjrzeć się funkcjonowaniu procesów poznawczych ( pamięci, koncentracji uwagi, koordynacji wzrokowo – ruchowej i in. ) oraz zapoznać się z opisem osobowości. Po zakończeniu badań pacjent otrzymuje opinię psychologiczną na  piśmie wraz z  zaleceniami.
Najczęściej stosowanymi narzędziami są:
do badania osobowości i stanu psychicznego: kwestionariusz MMPI, kwestionariusz Osobowości Eysencka, Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej (INTE)
do badania neuropsychologicznego: bateria testów badających uwagę, pamięć wzrokową i słuchową, funkcje wzrokowo-przestrzenne,
do badanie poziomu inteligencji: Skala Inteligencji Wechslera, Test Matryc Ravena.

Pełna diagnostyka psychologiczna to dwa - trzy spotkania po 90-120 min
Pełna diagnostyka: 300 zł
Badanie osobowości: 150 zł
Badanie inteligencji: 100 zł