Find best Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Czym jest psychoterapia ?

Psychoterapia (od starogreckiego psyche – dusza i therapein – leczyć, za Aleksandrowiczem )ujmowanana jest  jako specjalistyczna metoda leczenia, która polega na intencjonalnym stosowaniu zaprogramowanych oddziaływań psychologicznych, to zbiór technik leczących lub pomagających leczyć rozmaite schorzenia i problemy natury psychologicznej. W psychoterapii wykorzystywana jest wiedza teoretyczna i umiejętności terapeuty w procesie niesienia pomocy.
Celem psychoterapii jest zmiana zachowań i postaw pacjenta, wzrost jego kompetencji emocjonalnych - podniesienie poziomu samokontroli, skuteczne radzenie sobie z lękami oraz stresem, podniesienie samooceny, poprawę zdolności tworzenia więzi, wzrost umiejętności współpracy i komunikowania się z otoczeniem, pobudzenie osobistej motywacji do działania.
Celem psychoterapii jest również pomoc w zminimalizowaniu skutków objawów bądź trudności emocjonalnych stanowiących przyczynę cierpienia oraz uruchomienie w psychice takich procesów, które pozwolą na lepsze i bardziej satysfakcjonujące funkcjonowanie.  
Psychoterapia znajduje zastosowanie w przezwyciężaniu  kryzysów życiowych, w sytuacjach trudności w relacjach z ludźmi, jest również sposobem poszerzania zasobów  wiedzy na swój i pogłębiania samoświadomości.